کولر گازی یکی از وسایل سرمایشی است که برای مناطق گرمسیر بسیار حائز اهمیت است