مرکزتعمیرات کولر دوتکه

کولر گازی جنرال

ارور کولر گازی اجنرال

ارور کولر گازی اجنرال کاستی۳۰ – ۳۶ – ۴۵ – و ۵۴ هزار خطا E00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد. خطا E01 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد. خطا E02 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر…