مرکزتعمیرات کولر دوتکه

کندانسور کولر

آشنایی با قطعات کولر

آشنایی با قطعات کولر قطعات کولر کولرهای گازی همچون بسیاری از وسایل برقی دارای  دو جزء اساسی است: اجزاء مکانیکی و اجزاء الکتریکی منظور از اجزاء مکانیکی، قطعاتی است که کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا با ایجاد مسیر حرکت گاز،سرماسازی را به وجود آورند. بدیهی است بروز عیب در…