مرکزتعمیرات کولر دوتکه

ارور ها و کد خطای کولر دوتکه دایکین

 

نمایندگی داکین

لیست کد خطای کولر دایکن

لیست کد خطای کولر دایکن

 

 

دانلود فایل

دانلود فایل

 

مرکز تعمیرات و سرویس کولر های دایکین در اهواز

۰۹۱۶۳۰۵۱۲۷۸

 

دهای   اشکالات دایکن
کدها
نقص / علائم
A1
نقص اس بزد PC یوویت داخلی است.
A3
سطح آب لول تخلی غیز عادی است.
A6
بار اضافی موتور فه یوویت داخلی / جزیان سیاد / قفل شذن آن.
AF
نقص در میشان آب سیستم.
AH
نقص اس وٌاکش .
نوع تنظیم نادرست است.
AJ
نوع تنظیم نادرست است .
اطلاعات ظزفیت ب درستی تىظیم وشذی یا اطلاعات در IC تىظیم وشذی است .
C4
سىسور تیغ اٌی تبادل گزمایی نقص دارد.
C9
سىسور قسمت مکش وٌا نقص دارد .
CJ
نقص درسىسور ریموت کىتزل.
رسیستور (THERMISTOR) ریموت کىتزل عملکزد وذارد . اما عملکزد با THERMO سیستم امکان پذیز است.
E0
کار ابشار کىتزل )یوویت خارجی (
E 1
نقص اس بزد PC یوویت خارجی است .
E3
فشار بالا غیز عادی است .)یوویت خارجی (
E4
فشار پاییه غیز عادی است .) یوویت خارجی (
E5
نقص اس قفل شذن موتور کمپزسور .
E7
نقص اس قفل شذن موتور فه یوویت خارجی.
نقص اس جزیان سیاد آوی فه یوویت خارجی.
E9
نقص اس شیز اوبساط د ىٌذی الکتزوویکی)یوویت خارجی(
F3
دمای غیزعادی لول تخلی )ًیوویت خارجی (
H3
نقص اس دکم فشار بالا)یوویت خارجی (

رفتن به نوارابزار