ارور کولر گازی ال جی اینورتر گلدیران

کد خطا CH01 – مشکل خطا از سنسور هوای داخل دستگاه می باشد سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد – بررسی سیم های مرتبط به سنسور – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH02 – اشکال خطا مربوط به سنسور لوله ورودی پنل داخلی دستگاه است سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد – چک کردن سیم کشی – تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH06 – این ارور ایراد در سنسور لوله خروجی یونیت داخلی می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور مقاومت سنسور در حال نرمال 5 کیلو اهم صحیح است – بررسی سیم های ارتباطی به سنسور – تعویض سنسور و در آخر اشکال از برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH12 – علت این خطا از سنسور لوله وسط یونیت داخلی می باشد – چک کردن اهم سنسور در حالت نرمال باید 5 کیلو اهم باشد – چک کردن وضعیت سیم های اتصال به سنسور – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH05 – پیغام خطا در یونیت داخلی نمایش داده می شود که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد – بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی – ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH53 – پیغام خطا در یونیت بیرونی نمایش داده می شود – که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد – بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی – ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – خرابی راکتور – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH09 – مشکل این ارور از برد آپشن می باشد – بررسی سیم های ارتباطی به برد آپشن و در آخر ایراد از مدار برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH10 – این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – سیم های سوکت موتور فن چک شود و در آخر ایراد از برد PCB داخلی – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH21 – اشکال ارور از ولتاژ DC بالا – نادرست بودن عایق بندی کمپرسور – جریان بالا در یکی از فازها U – V – W و یا قفل شدن کمپرسور – مساعد نبودن جای یونیت خارجی – مقدار گاز را اندازه گیری نمایید – اندازه بیش از حد طول لوله – بررسی برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH22 – اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – بررسی فن بیرونی – بررسی قسمتهای سنسور برد و در خاتمه خرابی مدار برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH23 – خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC ولتاژ کمتر از 140 – بررسی قسمتهای سنسور ولتاژ خط DC مدار برد و در آخر سوختگی قطعاتی در برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH26 – این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – ممکن است فن بیرونی از کار افتاده باشد – چک کردن حسگر جریان فازی برد – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH27 – اشکال از خرابی جریان بالا در PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – موتور فن بیرونی بررسی شود – شرایط راکتور بررسی شود 10A/26.8mH – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH29 – این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – از قفل نبودن فن بیرونی اطمینان حاصل نمایید – قطعاتی روی مدار برد قسمت جریان حسگر فازی سوخته است – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CH32 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور اینورتر مقدار مقاومت 200 کیلو اهم – نشتی مبرد – حالت اورلود – بررسی فن بیرونی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد

کد خطا CH40 – مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – تعویض سنسور – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد

کد خطا GH41 – اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد – مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد – خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور و تعویض آن – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد

کد خطا CH44 – خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه و تعویض آن – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد

کد خطا CH45 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه و تعویض آن – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد

کد خطا CH46 – علت این خطا از سنسور لوله مکش می باشد اتصال باز و یا اتصال کوتاه – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد – تعویض سنسور – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد

کد خطا CH65 – پیغام ارور مربوط به سنسور هیت سینگ می باشد سنسور اتصال کوتاه و یا اتصال باز – بررسی سیم کشی مرتبط به سنسور – بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد – تعویض سنسور – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد

کد خطا CH60 – اشکال از خرابی ایپیرام  EEPROM مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد – اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CH61 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد سنسور لوله کندانسور حالت اورلود – ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد – کثیفی کویل کندانسور – خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن – خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CH62 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک برد بیرونی حالت اورلود – اتصال نادرست هیت سینک – ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد – خرابی مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CH67 – این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی – سوختگی موتور فن بیرونی مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود – اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد – خرابی مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

درباره mehdifalahan