مرکزتعمیرات کولر دوتکه

ارور کولر گازی اجنرال

ارور کولر گازی اجنرال

ارور کولر گازی اجنرال کاستی۳۰ – ۳۶ – ۴۵ – و ۵۴ هزار

خطا E00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد.

خطا E01 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد.

خطا E02 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور.

خطا E03 – این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود.

خطا E04 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سنسور تعویض شود.

خطا E05 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود.

خطا E06 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سنسور تعویض شود.

خطا E07 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود.

خطا E08 – مشکل ارور خطای ارتباط با منبع تغذیه.

خطا E09 – اشکال از عملکرد کلید تعلیق می باشد.

خطا EA – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور.

خطا Eb – این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود.

خطا EC – علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه.

خطا Ed – علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود.

خطا EE – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی.

خطا EF – اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه.

خطا E11 – مدل غیر عادی.

خطا E12 – علت ارور از خرابی فن داخلی  – تعویض فن.

خطا E13 – این خطا از غیر عادی بودن سیگنال خارجی.

خطا E14 – اشکال مربوط می شود به EEPROM – خارجی پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد.