مرکزتعمیرات کولر دوتکه

ارورهای کولر های جنرال گلد

ارورهای کولر های جنرال گلد

ارورهای کولر های جنرال گلد

هر یک از ارورهای که توسط دستگاه نشان داده می شود نشانه یک مشکل در سیستم کولرهای اسپلیت است که میتوان با دانستن آن ها مشکل کولر خود را متوجه شوید

 

کد خطا F9.خطای سنسور محیطی می باشد – خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود.فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کد خطا F8.خطای سنسور پایپ می باشد – سنسور متصل به اوپراتور.مقدار اهم سنسور پایپ چک شود.فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کد خطا F7.خطای سنسور دیفراست می باشد – خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم بررسی شود تعویض سنسور.فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

کولرهای جنرال گلد

ارور کولر گازی دو تیکه جنرال