مرکزتعمیرات کولر دوتکه

ارورکولرگازی سامسونگ مدل MultiPanel–classic

ارورکولرگازی سامسونگ مدل MultiPanel–classic

ارورکولرگازی سامسونگ مدل MultiPanel–classic

ارورکولرگازی سامسونگ مدل MultiPanel–classic
OUTDOOR ERROR
ارور کولرسامسونگ

شرحخطا کدخطا
Er-t0
خطای سنسورمحیطی کندانسور

Er-tA خطای سنسورلوله کندانسور A
Er-tb
خطای سنسورلوله کندانسور B

Er-tC خطای سنسورلوله کندانسور C
Er-A
خطای کارکردیونیت A درحالت تست

Er-b خطای کارکردیونیت B درحالت تست
Er-C
خطای کارکردیونیت C درحالت تست

Er-CA کارکردیونیت A درحالت تست صحیح میباشد
Er-Cb
کارکردیونیت B درحالت تست صحیح میباشد

Er-CC کارکردیونیت C درحالت تست صحیح میباشد

رفتن به نوارابزار