مرکزتعمیرات کولر دوتکه

آشنایی با قطعات کولر

آشنایی با قطعات کولر

آشنایی با قطعات کولر

قطعات کولر کولرهای گازی همچون بسیاری از وسایل برقی دارای  دو جزء اساسی است: اجزاء مکانیکی و اجزاء الکتریکی

منظور از اجزاء مکانیکی، قطعاتی است که کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا با ایجاد مسیر حرکت گاز،سرماسازی را به وجود آورند.

بدیهی است بروز عیب در هر یک از قطعات مذکور تولید سرما در کولر را شدیدًا تحت تأثیر قرار می دهد این قطعات کولر به اختصار عبارتند از:

 • کمپرسورکولر
  کمپرسور کولر نیز دو جزء مکانیکی و الکتریکی دارد و به قسمت الکتریکی آن موتورگفته می شود ولی ترکیب الکتروموتور با سایر اجزاء، کمپرسور را به وجود می آورند.

یک نوع از این کمپرسورها به نوع دورانی (رتوری) مشهوری است که با اتصال برق به موتور الکتریکی کمپرسور،موتور به دوران در آمده و به واسطه حالت خاصی که دارد گاز را از مسیر برگشت (پس از سرماسازی ) مکیده و با فشار وارد مسیر رفت م یکند به این ترتیب عمل تولید سرما در کولر مداوم ادامه خواهد داشت.

نوع دیگر کمپرسور رایج در کولر های گازی نوع پیستونی است که شباهت بسیار زیادی به موتور های پیستونی به کار رفته در اتومبیل دارد با این تفاوت که نیروی محرکه پیستون در اتومبیل احتراق بنزین است اما در کمپرسور کولر گازی این نیرو توسط انرژی الکتریکیحاصل می شود.

 • کندانسور(رادیاتور)
  گاز سرماساز در کمپرسور تحت فشار قرار می گیرد تا بتواند مسیر گردش خود را در مجموعه مکانیکی کولر پشت سر نهد.

افزایش دمای گاز پس از کمپرسور امری بدیهی است و اگر این دما به شکلی از آن سلب نشود سرماسازی کیفیت مطلوبی نخواهد داشت به همین منظور قبل از وارد شدن گاز تحت فشار قرار گرفته در مسیر مکانیکی کولر آن را از کندانسورعبور می دهند

و چون این قسمت از کولر تحت فشار هوایی است که از چرخش پروانه فن حاصل میشود مقدار زیادی از دمای گاز کاسته خواهد شد.

 

فیلتر (درایر) 
گاز سرماساز پس از کندانسور و کاهش نسبی دما از فیلتر عبور می کند تا جرم های داخلی لوله های کندانسور و رطوبت گاز به طور کامل از آن جدا شود

و  گاز خالص و خشک وارد مسیر سرماسازی شود.

 

 • اواپریتور

اواپریتور کولر گازی با اواپریتور یخچال تا حدود زیادی متفاوت است.زیرا در یخچال اواپریتور کولر گازی محیطی بسیار سرد در مسیر گردش گاز است.

معمو ً لا لوله های اواپریتور را در عموم وسایل سرماساز از آلومینیوم می سازند تا انتقال سرما در آن به سهولت انجام شود.

گاز سرماساز با رسیدن به این قسمت از کولر گازی به حالت تبخیر در آمده و تولید سرما می کند و هوای متراکم به وجود آمده توسط چرخش پروانه فن، سرمای حاصله را به سمت خارج از کولر گسیل می دارد به این ترتیب پس از مدتی دمای محیط کاهش یافته و خنک می شود.

 

 • پروانه های کولر گازی
  کولرهای گازی به طور عموم دارای دو پروانه هستند که بر روی شافت موتور سوار شده اند . پروانه اواپریتور از مجرای ورودی هوا را مکیده و با فشار روانه لوله های سرد آلو منیومی اواپریتور می کند تا سرمای کولر وارد محیط شود. پروانه کندانسور عمل مشابهیرا در جهت عمل عکس انجام می دهد . یعنی با مکش هوا از مسیر ورودی، آن را به سمت کندانسور روانه می کند تا اندکی از دمای گاز تحت فشار قرار گرفته (که با ورود به کندانسور موجب ازدیاد دمای آن شده )کاسته شود. طبیعی است که هوای دمیده شده به کندانسورپس از آن بسیار گرم خواهد بود. این هوا به سمت بیرون از محیط منزل و یا اداره روانه می شود.

 

 •  لوله کاپیلاری (لوله مویی)
  این لوله که طول و قطر آن متناسب با قدرت کولر متفاوت است وظیفه تبدیل گاز به حالت مایع و حمل آن تا ابتدای اواپریتور را بر عهده دارد.لوله مویی عمومًا از جنس مس ساخته می شود. این لوله حد فاصل بین خروجی درایر تا ابتدای اواپریتور قرار دارد.
 •  سینی زیر کولر
  در مواردی که شارژ گاز سرماساز در کولر بیش از مقدار لازم صورت گرفته و یا دمای ترموستات با گرمای محیط تناسب نداشته باشد،بر روی لوله های آلومنیومی اواپریتور ذرات یخ ایجاد شده و در زمان استراحت کولر ( زمان اتومات ترموستات) بر اثر ازدیاد دما ذوبمی شوند که در سینی زیر کولر محل خروج آب مذکور تعبیه شده است (توسط یک شیلنگ آب سینی به خارج از کولر هدایت می شود).

معمو ً لا سینی زیر کولر را رنگ می زنند تا بر اثر فرسایش ناشی از شرایط جوی از مقاومت بیشتری برخوردار باشد.

قطعات کولر